bron

v: 17 cm, d: 32 cm

sig. z žigom

Janez Boljka: Nosorog

    © 2017 by ANTIKA CARNIOLA