Janez Boljka: Nosorog

bron

v: 8 cm, d: 17 cm

sig. z žigom

Janez Boljka: Nosorog

    © 2017 by ANTIKA CARNIOLA