Ahatna šatulja

  • Praga

    19. stol.

    9 cm x 17,5 cm
     

© 2017 by ANTIKA CARNIOLA